Algemene Voorwaarden

 

Artikel 1 - Identiteit van de ondernemer 

• Caroline van Pelt , illustrator, vormgever
• Vestigingsadres : Pieter de Hoochlaan 28, 7312 PK Apeldoorn, Nederland
• Telefoonnummers: +31 (0)6-54796995 of +31 (0)55-3015413
  (bereikbaar van maandag-vrijdag van 9.00- 17.00 uur)
• E-mailadres: info@carolinevanpelt.nl of shop@carolinevanpelt.nl
• Website: www.carolinevanpelt.nl/shop
• KvK-nummer: 17240256
• Btw-identificatienummer: NL 1484.31.914.BO1 

Artikel 2 - Toepasselijkheid 

2.1 Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en overeenkomst tussen Caroline van Pelt en een klant 
waarop Caroline van Pelt deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden 
niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. Als er artikelen worden besteld bij Caroline van Pelt, 
verklaart men zich akkoord met de bepalingen in deze Algemene Voorwaarden.
2.2 Caroline van Pelt heeft te allen tijde het recht deze algemene voorwaarden en de inhoud van haar website te wijzigen. 

Artikel 3 - Het aanbod 

3.1 Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten.
De aangeboden producten worden duidelijk en waarheidsgetrouw afgebeeld en beschreven, en zo volledig als 
de redelijkheid vereist. Alle vermelde opgaven door Caroline van Pelt zoals afmetingen, kleuren en/of andere 
aanduidingen zijn met zorg gedaan.
Caroline van Pelt staat er niet voor in dat zich ter zake afwijkingen zullen voordoen. 
Vergissingen, zoals prijsfouten op de website www.carolinevanpelt.nl/shop in reclame-uitingen, 
aanbiedingen, offertes, publicaties, orderbevestigingen, facturen en andere bescheiden afkomstig 
van Caroline van Pelt, binden Caroline van Pelt niet. Slechts indien de klant aantoont dat het geleverde 
zodanig afwijkt van de opgaven van Caroline van Pelt of van de modellen of afbeeldingen, dat de klant 
niet meer in redelijkheid tot afname daarvan verplicht kan worden, heeft de klant het recht om de 
overeenkomst te ontbinden. 
3.2. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat het voor de klant duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, 
die aan de aanvaarding van het aanbod verbonden zijn.
Dit betreft in het bijzonder de zaken die beschreven zijn in de artikelen: 3, 4, 5 en 6.

Artikel 4 – Prijzen 

4.1 Al onze prijzen zijn inclusief BTW.
De prijzen die op de website www.carolinevanpelt.nl/shopworden vermeld, kunnen enigszins afwijken van 
de prijzen in andere winkels (bijvoorbeeld in het geval van aanbiedingen in de winkels).
4.2 Indien een aanbieding op de website www.carolinevanpelt.nl/shop is verlopen, kunnen daaraan geen 
rechten meer worden ontleend.
4.3 Voor de producten die online worden besteld, worden de prijzen gehanteerd zoals vermeld op de website 
van Caroline van Pelt, onder voorbehoud van prijswijzigingen en kennelijke typefouten. Caroline van Pelt 
heeft de plicht om de klant, voor levering of acceptatie, te informeren over prijsfouten. In het geval van 
een prijsfout heeft de klant het recht de bestelling te annuleren.
4.4 De prijzen van de producten op de website zijn exclusief bezorgkosten.
De bezorgkosten zijn zoals op de website van www.carolinevanpelt.nl/shop vermeld. 

Artikel 5 - De Overeenkomst 

5.1 De Overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de klant van het aanbod en 
het voldoen van de daarbij gestelde voorwaarden.
5.2 Indien de klant het aanbod via www.carolinevanpelt.nl/shop heeft aanvaard, bevestigd Caroline van Pelt 
via e-mail de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de klant geen ontvangstbevestiging 
van de aanvaarding van het aanbod heeft ontvangen, kan de klant de Overeenkomst ontbinden. 
5.3 Caroline van Pelt heeft passende organisatorische en technische maatregelen getroffen ter beveiliging 
van de elektronische data waardoor een veilige webomgeving wordt gewaarborgd. Er zijn passende 
veiligheidsmaatregelen in acht genomen om de klant veilig elektronisch te laten betalen.
5.4 Caroline van Pelt zal bij de levering van het product of producten aan de klant de volgende schriftelijk 
informatie meesturen:
a. Contactgegevens, zoals telefoonnummer, e-mail adres en correspondentie gegevens waar de klant 
met een klacht dan wel vragen terecht kan;
b. De voorwaarden waaronder en de wijze waarop de klant van het herroepingsrecht gebruik kan maken, 
dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
c. De informatie over service na aankoop en garanties. 

Artikel 6 - Herroepingsrecht 

6.1 Bij de aankoop van producten heeft de klant de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van 
redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het 
product door de klant.
6.2 Tijdens de bedenktijd zal de klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. 
Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen 
of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met 
alle geleverde toebeho- ren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan 
Caroline van Pelt retourneren, conform de door Caroline van Pelt gestelde voorwaarden.
6.3 Caroline van Pelt behoudt zich het recht om een gedeelte van het bedrag terug te betalen of de retourzending 
geheel te weigeren wanneer het vermoeden bestaat dat de producten reeds zijn gebruikt of na ontvangst door 
de afnemer zijn beschadigd. 

Artikel 7 - Kosten in geval van herroeping 

7.1 Indien de klant gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending 
voor zijn rekening.
7.2 Indien de klant een bedrag betaald heeft, zal Caroline van Pelt dit bedrag zo spoedig mogelijk, 
doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen. 

Artikel 8 - De prijs 

8.1 Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden 
producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen 
in btw-tarieven.
8.2 De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw. 

Artikel 9 - Aansprakelijkheid 

9.1 Caroline van Pelt staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, 
de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid.
9.2 Een door Caroline van Pelt, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets
af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de klant op grond van de overeenkomst tegenover 
Caroline van Pelt kan doen gelden.
9.3 Indien Caroline van Pelt aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot 
hetgeen in deze bepaling is geregeld. Caroline van Pelt is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, 
ontstaan doordat Caroline van Pelt is uitgegaan van door of namens de klant verstrekte onjuiste en/of 
onvolledige gegevens. 
9.4 Indien Caroline van Pelt aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van 
Caroline van Pelt beperkt tot maximaal tweemaal de factuur- waarde van de order, althans tot dat gedeelte 
van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. Caroline van Pelt is nimmer aansprakelijk voor 
schade, van welke aard dan ook, ontstaan door incorrect gebruik door de klant of een door de klant 
daartoe aangewezen derde, zijnde niet Caroline van Pelt, van geleverde artikelen. 
9.5 Caroline van Pelt is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, 
gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfs- of andersoor- tige stagnatie. 
De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten 
is aan opzet of grove schuld van Caroline van Pelt. 

Artikel 10 - Levering en uitvoering 

10.1 Caroline van Pelt zal de uiterste zorg in acht nemen bij het in ontvangst nemen en verzorgen 
van de bestelling.
10.2 Als plaats van levering geldt het adres dat de klant aan Caroline van Pelt kenbaar heeft gemaakt. 
De klant is zelf verantwoordelijk voor het invoeren van de juiste adresgegevens voor de levering van 
de bestelde artikelen. Indien Caroline van Pelt de producten door onjuiste of onvolledige invoering niet
kan afleveren zullen hiervoor extra leveringskosten worden doorberekend aan de klant.
Aangezien het soms om pakketten gaat, kunnen postbussen niet worden beleverd. 
10.3 Caroline van Pelt streeft ernaar de op de website vermelde levertermijnen te halen, maar kan 
deze levermomenten helaas niet garanderen. De levering zal met spoed, doch tenminste binnen 
30 dagen na de leveringstermijn plaatsvinden. Is dit niet mogelijk of is er om een andere reden vertraging, 
of kan een bestelling niet danwel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt de klant binnen 
1 maand na plaatsing van de bestelling bericht. In dat geval heeft hij het recht de bestelling zonder 
kosten te nnuleren.
10.4 Ingeval van ontbinding conform het vorige lid zal Caroline van Pelt het bedrag dat de klant betaald 
heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbind- ing, terugbetalen. 
10.5 Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust tot het moment van bezorging 
aan de klant bij de Caroline van Pelt, tenzij uitdrukkelijk anders is over- eengekomen. 

Artikel 11- Betaling 

11.1. Betaling kan geschieden door middel van I-DEAL
11.2. Bezorging van de bestelling vindt pas plaats als de betaling door Caroline van Pelt is ontvangen.
11.3. De klant heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan 
Caroline van Pelt te melden. 

Artikel 12 – Klachtenregeling 

12.1 Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk
 omschreven worden ingediend bij Caroline van Pelt, nadat de klant de gebreken heeft geconstateerd.
12.2 Bij Caroline van Pelt ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf 
de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, 
wordt door Caroline van Pelt binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst 
en een indicatie wanneer de klant een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
12.3 Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is 
voor de geschillenregeling. 

Artikel 13 – Geschillen 

13.1 Op overeenkomsten tussen Caroline van Pelt en de klant waarop deze Algemene Voorwaarden 
betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 13.2 Partijen zullen pas een beroep 
op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg 
op te lossen. 

Artikel 14 - Privacy 

14.1 Caroline van Pelt vindt het zeer belangrijk dat de door de klant verstrekte gegevens zorgvuldig 
en vertrouwelijk worden behandeld.
14.2 Caroline van Pelt zal de verstrekte persoonsgegevens niet doorgeven aan andere partijen, met 
uitzondering van derden die worden ingeschakeld bij de uitvoering van de bestelling. Bij het plaatsen 
van een bestelling hebben wij naam, het factuur-en aflever- adres en betaalgegevens nodig om de 
bestelling uit te kunnen voeren.
Deze betaalgegevens zullen uitsluitend gebruikt worden om de betaling van de aangekochte 
artikelen te voldoen. 

 

 

© copyrights by Caroline van Pelt